Skrivevejledning og orientering til forfattere

En artikel i TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI skal maximalt være på 7.000 ord inkl. noter, men ekskl. litteraturliste.

Den bør affattes retskrivningskonformt på et af de skandinaviske sprog. Oversættelse af artikler fra tysk, engelsk eller fransk vil kun undtagelsesvist forekomme. Der skrives med dobbelt linjeafstand og standardmargin, og manus fremsendes som fil.

Bidrag publiceret i tidsskriftet skrives som regel ad flere omgange.

 Det indsendte manuskript peer reviewes af to anonyme anmeldere. Redaktionen sammenfatter på den baggrund kommentarer og eventuelle ændringsforslag og sender dem til forfatteren. Artiklen skrives færdig og afleveres med alle formalia i orden (jvf. oven- og nedenstående). Eventuelle yderligere rettelser foretages af redaktionen eller af forfatteren i samarbejde med redaktionen.

NB: Tidsskriftet er ikke forpligtet til at trykke bidrag, hverken opfordrede eller uopfordrede. Eventuel afvisning af tilsendt materiale sker på mail.

Et manuskript består af følgende elementer:

  • titel samt eventuel uddybende undertitel
  • forfatternavn(e)
  • 6 nøgleord
  • tekst på dansk, svensk eller norsk forsynet med underrubrikker
  • noter
  • litteraturliste
  • eventuelle illustrationer med billedtekster og angivelser af omtrentlig placering i teksten
  • engelsk resumé på maks. 270 ord
  • forfatteroplysninger (navn, grad og institutionstilknytning) på cirka tre linier


Citater anbringes i teksten i ,,gåseøjne", hvis de er korte. Længere citater anbringes som selvstændige afsnit indrykket fra venstrekant. Citater på fremmedsprog skal oversættes.

Brug understregning til fremhævelser i teksten, IKKE kursiv.

Litteraturhenvisninger anbringes i teksten i parentes (Efternavn 1993:123).

Noter placeres efter teksten med referencenummer anbragt i teksten i firkantede parenteser. [1]

Indskriv noterne manuelt - brug ikke tekstbehandlingsprogrammets fod- eller slutnotefunktion.

Litteraturlisten placeres til sidst. Referencerne opstilles alfabetisk efter efternavn og kronologisk for en forfatter, som har flere tekster på listen. Opstillingsrecepten er:

Forfatternavn, Fornavn
1993 Bogtitel. Udgivelsesby: Forlag.

Forfatternavn, Fornavn
1993 Artikelnavn. Tidsskrifttitel årgang (nr.): sidetal.

Forfattere modtager intet økonomisk, men får tre eksemplarer af tidsskriftet.

Tidsskriftet opererer med flere mulige formater:

Artikel            Bidrag på maks. 7000 ord inkl. noter

Enquete          Et kort og kondenseret bidrag der belyser temaet

Interview        Kan have artiklens længde; afsæt i temarelevant emne eller person

Position           Et kortere bidrag af debatkarakter

Review            En kort oversigtsartikel om temaet belyst gennem udvalgt litteratur